Preus

El Casal Infantil Guinardó, com a equipament municipal, aplica les tarifes de preu públic aprovat anualment per l'Ajuntament de Barcelona.

Preus públics 2015
ESPAI RELACIONAL Quota Descompte primer germà 25% Descompte segon germà 50%
Funcionament quotidià anual 73,50 € 55,12 € 36,75 €
Funcionament quotidià trimestral 31,00 € 23,25 € 15,50 €
Joves 36,75 €    

TALLERS ESPECIALITZATS Quota Suplement tallers cuina
Tallers trimestrals de 9 sessions (aprox) 38,00 € 3,00 €